S.E.T.H

15 tekstów – auto­rem jest S.E.T.H.

" Płomienie "

W mro­ku sa­mot­nie siedząc
Wśród zgliszczy grzebiąc
Ciał za­ginionych to­warzyszy szukając
Lęku ni trwo­gi doznając
Po długich poszukiwaniach
Pełnych niekończące­go się gdybania
Nad włas­nym lo­sem zastanawiania
Męczących już doznaniach
Zna­lazłem zwęglo­ne ciało
Oba­wy od­czu­wając niemałe
Od­wróciłem je
I uj­rzałem cię...
 

wiersz • 31 sierpnia 2014, 09:46

" Śmiertelny krzyż "

Zagłębiając się w mrok leśnych cieni
Stąpałem po liściach mokrych
Pok­ry­tych wil­go­cią, co w słońcu sie mieni
Od blasków światła dobrych
Idąc tak leśną ścieżką pro­wadzącą gdzieś daleko
Słyszałem wo­dy szme­ry i rzekłem;"Pro­wadź mnie rzeko"
Podążyłem za nią,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 sierpnia 2014, 10:48

" Oczu blask "

Zdradzo­ne oczy piękne we mnie wpatrzone
Dwie pos­ta­cie sto­jace, tak do siebie lgnące
roz­dzielo­ne przez prze­paść bez­denną, jaką jest zdrada.
Ona w go­ryczy, łzach stoi i widzi,
jak miłość jej od­chodzi w spo­sob niemały.
Przez oso­by, które z nią igrały
znów z niej los niefor­tunny szydzi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 sierpnia 2014, 17:01

* * *

Idąc przez życie samotnie
Czas umierał, a ja wraz z nim
Każde­go dnia co­raz mniej
Mnie, byłem cieniem siebie
Aż pew­ne­go dnia
Paździer­ni­kowe­go wieczora
Nasze us­ta się spotkały...
Nie za­pom­niany dzień
Nie za­pom­niana chwila
Od­dałem ser­ce Swe
W ckli­we objęcia Twe
W miłości więzach tych
Wie­cznie chcę już trwać
Od początku do końca
Od końca do początku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 sierpnia 2014, 20:31

" Kres "

Uro­ku i wdzięku pełna
Mo­ja miła, mo­ja piękna
To­nią oczu swych cudnych
Po­rywa do cna
Ser­ce me za Nią, za tą miłością
Nieus­tannie gna
I wiem to ja, że nie przestanie
Nigdy...
Je­dyną Ona mą jest
Cza­ruje je­den uśmiech,
Spoj­rze­nie, gest...
Życia miałem dość nędznego
Lecz przy Niej, jakże pięknego
Kocham, aż po je­go kres... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 sierpnia 2014, 12:12

śmierć je­dynym wie­cznym wy­bawieniem nasze­go zbo­lałego umysłu i serca... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2014, 11:38

" Koniec "

Ser­ce krwa­wi nieustannie
A My ig­no­ruje­my to nagannie
Ma­my wszys­tko gdzieś
Zos­ta­jemy obojętni i zamknięci
Nie do­puści­my sa­mych Siebie
Wiel­ka,krwa­wa rzeź...
Ma­sak­ra myśli i uczuć Naszych
Iden­tycznych za­pew­ne,lecz nam
Sa­mym ob­cych. Czu­jemy to
I nie ro­bimy nic
Zu­pełnie nic
Osu­wamy się tylko
W bez­denną otchłań
Z której pow­ro­tu nie ma
Prze­lane łzy
Od­da­ny śmiech
Dob­rem,czy złem jest to
Co czu­jemy,czy czuć po­win­niśmy ?
I co będzie ?
Py­tania bez od­po­wie­dzi przeklęte
Przez Nas do diabła posłane,wyklęte
Nie zos­ta­je już nic...
Koniec
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 sierpnia 2014, 10:34

" Królowa szarości "

Królo­wa sza­rości wieczna
z po­zoru tyl­ko grzeczna
Niewielu ob­darza szcze­rym uśmiechem
Lecz,gdy to ro­bi,od­bi­ja się to echem
Wspa­niały uśmiech i oczu spojrzenie
Niczym niereal­ne,cud­ne marzenie
Lecz boj się, jeśliś wro­giem jej
Docze­kasz je­no zgu­by swej
Ona i tak będzie kochana
Jak mgła i ro­sa z rana
Słod­ka,lecz nie grzeczna
Królo­wa sza­rości wieczna
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 sierpnia 2014, 18:18

" Wisielec "

Pat­rząc na kra­job­raz zimowy
Czuję wspa­niały spokój domowy
Nic się wo­koł nie dzieje
Tyl­ko ko­rona drze­wa się chwieje
Pat­rzę na nią obojętnie
Mi­mo,że wygląda pięknie
Tak na­tural­nie,że aż strach
I naglę słyszę głuche Trach!
To gałąź pękła pod cieżarem ciała
Ra­dość to po­win­na być niemała
Lecz to smu­tek przemawia
I do ko­lej­nej pro­by namawia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2014, 13:48

Ślep­cem jes­tem po­wiesz, lecz wiedz, że widzę co w Twej duszy prze­waża, ocza­mi nie pat­rząc śle­pymi na to, co ukryte... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2014, 10:38

S.E.T.H

Koniec już bliski i zbliża się, Bo tajemna ścieżka odkryta. Zdradzona tajemnica. Gdy ostatni bęben zadudni, Znak to będzie, że koniec nastał

Zeszyty
  • J.R.R Tolkien – Wspa­niały twórca świata śródziemia z książek Wład­ca pierścienia, Hob­bit oraz wielu wielu in­nych.

  • Ślepcy – To cze­go nie widzi­my ocza­mi, lecz ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

S.E.T.H

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2014, 09:46S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Płomienie

29 sierpnia 2014, 10:48S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Śmier­telny krzyż

25 sierpnia 2014, 17:01S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Oczu blask

24 sierpnia 2014, 20:31S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Idąc przez życie sa­mot­nie Czas [...]

22 sierpnia 2014, 12:12S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Kres

19 sierpnia 2014, 18:53S.E.T.H do­dał no­wy tek­st śmierć je­dynym wie­cznym wy­bawieniem [...]

19 sierpnia 2014, 10:34S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Ko­niec

18 sierpnia 2014, 18:38Breath... sko­men­to­wał tek­st Oczy są niczym dusza, gdyż [...]

18 sierpnia 2014, 18:18S.E.T.H do­dał no­wy tek­st Królo­wa sza­rości

17 sierpnia 2014, 20:22marka sko­men­to­wał tek­st Wi­sielec